Przejdź do treści
Przejdź do stopki strony

Regulamin platformy Event on Click

1. Informacje podstawowe

Event on Click jest internetową platformą handlową (marketplace), która łączy organizatorów wydarzeń z użytkownikami chcącymi kupić od nich bilety. Sprzedawcą biletów jest organizator wydarzenia, którego obowiązkiem jest wystawianie faktur dla uczestników swoich wydarzeń. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Event on Click oraz organizatora wydarzeń, od którego uczestnik kupił bilety.

Event on Click jest własnością Stowarzyszenia “Absolwenci na walizkach”, KRS 0000355768, NIP 7781472989. Adres siedziby (adres korespondencyjny): Gdańsk 80-369, Al. Rzeczypospolitej 9/1. Kontakt: my@eventon.click, tel. 730468604. Pod adresem siedziby nie prowadzimy biura, nie obsługujemy klientów stacjonarnie. Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach” nie jest przedsiębiorcą, nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż usług i/lub treści cyfrowych na platformie Event on Click prowadzi w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prawa autorskie do platformy Event on Click należą w pełni do Stowarzyszenia “Absolwenci na walizkach”.

Ten regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług i/lub treści cyfrowych przez Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach” na platformie Event on Click na rzecz jej użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług i/lub treści cyfrowych.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu od chwili korzystania z platformy.

 

2. Definicje

Cennik: oferta stowarzyszenia adresowana do organizatorów, dostępna jest na stronie https://eventon.click/pakiety/.

Bilet: plik PDF udostępniony użytkownikowi po zakupie biletu lub rejestracji na bezpłatne wydarzenie. Bilet udostępniany jest automatycznie (w przypadku płatności online) lub w momencie ręcznego zatwierdzenia rejestracji użytkownika na wydarzenie przez organizatora (w przypadku bezpłatnego biletu na wydarzenie lub biletu opłaconego metodą zwykłego przelewu na rachunek bankowy organizatora). Bilet upoważnia użytkownika do udziału w wydarzeniu.

Konto: utrzymywany na platformie, pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach na platformie. Osoba kupująca bilet na wydarzenie lub rejestrująca się na bezpłatne wydarzenie nie musi posiadać konta, aby korzystać z platformy. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoje konto i wykonuje rejestrację na wydarzenie lub zakup bilet, to informacje o tych czynnościach zostają przypisane do konta użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik konta ma dostęp do tych informacji.

Organizator: organizator swoich wydarzeń, sprzedawca biletów na swoje wydarzenia; użytkownik posiadający konto organizatora, mający możliwość publikowania wydarzeń na platformie oraz sprzedaży biletów na swoje wydarzenia. Są cztery formy prawne organizatorów: przedsiębiorca, osoba prawna nie będąca przedsiębiorcą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej i nie będąca przedsiębiorcą, osoba prywatna (osoba fizyczna).

Platforma (także serwis): platforma Event on Click dostępna pod nazwą domeny eventon.click i należąca do stowarzyszenia.

Regulamin: niniejszy regulamin.

Rejestracja: procedura zakładania konta użytkownika na platformie. Są dwa rodzaje kont użytkownika: konto organizatora i konto uczestnika. Podczas tworzenia konta użytkownik podaje swój adres e-mail: na platformie nie są obsługiwane domeny krajowe .ru i .by oraz domeny związane z Yandex.

Rejestracja na wydarzenie: procedura zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przy wykorzystaniu platformy poprzez zakup biletu na wydarzenie lub bezpłatną rejestrację na wydarzenie. Podczas rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu użytkownik podaje swój adres e-mail. Na platformie nie są obsługiwane domeny krajowe .ru i .by oraz domeny związane z Yandex.

Stowarzyszenie (także my, nasze): Stowarzyszenie “Absolwenci na walizkach”.

System: oprogramowanie udostępnione na platformie.

Usługi: usługi cyfrowe świadczone na platformie.

Użytkownik: użytkownik platformy; użytkownikiem jest organizator wydarzenia (czyli sprzedawca biletów) oraz osoba kupująca bilet na wydarzenie / rejestrująca się na bezpłatne wydarzenie.

Wydarzenie: opublikowana na platformie przez organizatora indywidua podstrona, gdzie można kupić bilet na wydarzenie organizatora lub zarejestrować się na bezpłatne wydarzenie organizatora. Organizator wydarzenia samemu ustawia koszt biletu lub decyduje o bezpłatnym bilecie dla użytkowników.

 

3. Użytkownicy

1. Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne (osoby prywatne), które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być także osoby fizyczne (osoby prywatne), które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 18 lat, na zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, lecz tylko w takim zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem.

2.W wyniku prawidłowej rejestracji tworzone jest dla użytkownika konto z przypisanym do niego adresem e-mail podanym we formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w wyniku logowania podając we formularzu logowania swój login (lub adres e-mail) oraz hasło.

3. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci późniejszej ich zmiany użytkownik może zaktualizować je korzystając z odpowiednich formularzy po zalogowaniu się na swoje konto.

4. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, ale nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom upoważnionym przez danego użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta użytkowników są niezbywalne.

7. Stowarzyszenie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, pomiędzy organizatorami wydarzeń i uczestnikami wydarzeń. Użytkownicy są wyłącznie względem siebie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu platformy.

8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość użytkownika. Każdy użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości użytkownika, z którym zawiera umowę. Jeśli stowarzyszenie uzyska wiedzę co do fałszywej tożsamości użytkownika (np. podszywanie się pod tożsamość osoby trzeciej), konto takiego użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane.

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany do:

 • Dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji (zakładanie konta) i rejestracji na wydarzenia i/lub zakupu biletu oraz w komunikacji z innymi użytkownikami (np. kiedy organizator wydarzenia wysyła prywatną wiadomość do uczestnika z poziomu strony edycji jego biletu).
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób. Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są kierowane. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie jakichkolwiek treści nawołujących do nienawiści i agresji wobec kogokolwiek, treści pornograficznych i innych treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

10. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 • Przesyłania użytkownikom niezamówionej informacji handlowej (marketingowej). Na platformie nie ma funkcjonalności uzyskiwania zgód od innych użytkowników na tego typu czynności. Należy w tym przypadku samodzielnie uzyskiwać odpowiednie zgody na marketing za pomocą zewnętrznych narzędzi.
 • Wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania platformy w celach innych niż prawidłowe korzystanie z platformy.
 • Blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści na platformie, chyba że takie działania są konieczne do prawidłowego korzystania z platformy.
 • Wykonywania działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie platformy.
 • Wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność stowarzyszenia w celach innych niż korzystanie z platformy.
 • Wykorzystywania jakichkolwiek treści innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

11. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczonych przez użytkownika (np. treści co do których użytkownik nie posiada praw autorskich), stowarzyszenie zablokuje dostęp do tych danych. Stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkowników za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

12. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług cyfrowych oraz świadczenia usług cyfrowych różniących się od tych oferowanych w momencie akceptacji regulaminy przez użytkownika na zasadach określonych w regulaminie.

13. Stowarzyszenie ma prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień regulaminu.

 

4. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy

 

4.1. Umowa użytkownika ze stowarzyszeniem

Użytkownik zawiera umowę ze stowarzyszeniem o świadczenie usług cyfrowych za pośrednictwem platformy w momencie akceptacji regulaminu.

Moment akceptacji regulaminu występuje w 2 sytuacjach:

 • podczas rejestracji użytkownika na platformie (tworzenia konta użytkownika),
 • podczas rejestracji użytkownika na wydarzenie (kiedy bilet na wydarzenie jest bezpłatny) lub zakupu biletu na wydarzenie.

Po akceptacji regulaminu przez użytkownika stowarzyszenie zobowiązuje się do świadczenia usług cyfrowych dla użytkowników.

Akceptacja regulaminu w powyższych sytuacjach wymaga uzupełnienia wszystkich wymaganych pól we formularzu oraz kliknięcia w przycisk akcji “Kupuję i płacę”, “Zapłać za bilety” lub “Zapisz się”.

Niektóre usługi dla organizatorów wydarzeń są płatne. Informacje o płatnych usługach znajdują się w dalszej części regulaminu oraz na stronie cennika.

 

4.2. Umowa użytkownika z organizatorem wydarzenia

Użytkownik w momencie rejestracji na bezpłatne wydarzenie lub zakupu biletu na wydarzenie zawiera z organizatorem tego wydarzenia umowę sprzedaży.

Sprzedawcą biletów na wydarzenie jest organizator tego wydarzenia.

Za ewentualne wystawianie faktur dla uczestników odpowiedzialny jest organizator wydarzenia.

Roszczenia użytkownika dotyczące zwrotów, reklamacji czy rękojmi za wady powinny być kierowane do organizatora wydarzenia, który jest sprzedawcą biletów.

Stowarzyszenie nie jest organizatorem wydarzeń ani sprzedawcą biletów, chyba że wyraźnie to zaznaczono w informacjach na stronie wydarzenia w sekcji “Organizatorem tego wydarzenia i sprzedawcą biletów i/lub treści cyfrowych jest”.

Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności wyłącznie udostępnia funkcjonalność platformy ułatwiającą zawieranie umów między użytkownikami bez prawnego i fiskalnego pośredniczenia stowarzyszenia.

 

4.3. Odstąpienie od umowy ze stowarzyszeniem

 

Usunięcie konta użytkownika

Cofnięcie akceptacji regulaminu przez użytkownika, wyrażonej wcześniej podczas rejestracji (tworzenia konta na platformie), skutkuje usunięciem konta użytkownika. Aby cofnąć akceptację regulaminu i tym samym usunąć swoje konto użytkownika należy wysłać wiadomość mailową na adres my@eventon.click z adresu e-mail przypisanego do swojego konta z jasno wyrażoną dyspozycją usunięcia swojego konta. Konto zostanie usunięte w możliwie najszybszym czasie, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

Wraz z usunięciem konta uczestnika zostaną trwale usunięte wszelkie informacje o zakupach biletów i rejestracjach na wydarzenia wykonane z poziomu tego konta.

Wraz z usunięciem konta organizatora zostaną trwale usunięte wszystkie wydarzenia oraz wszelkie informacje o zakupach biletów i rejestracjach na wydarzenia wykonane z poziomu tego konta organizatora. Organizator nie będzie mieć więcej dostępu do danych uczestników swoich wydarzeń.

 

Usunięcie biletu, czyli informacji o rejestracji na wydarzenie lub zakupie biletu

Cofnięcie akceptacji regulaminu przez użytkownika wyrażonej podczas rejestracji na wydarzenie lub zakup biletu skutkuje usunięciem wszystkich informacji na platformie związanych z biletem użytkownika. Aby cofnąć akceptację regulaminu i tym samym usunąć swój bilet należy wysłać wiadomość mailową na adres my@eventon.click z adresu e-mail przypisanego do biletu, czyli adresu e-mail podanego podczas rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu, z jasno wyrażoną dyspozycją usunięcia swojego biletu. Bilet zostanie usunięty w możliwie najszybszym czasie, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

Wraz z usunięciem biletu użytkownika, organizator wydarzenia, którego dotyczy bilet, przestaje mieć informacje o zakupionym bilecie przez użytkownika lub o zarejestrowanym uczestniku na wydarzenie.

Usunięcie biletu skutkuje tym, że organizator wydarzenia traci informacje o danym uczestniku w swoim koncie organizatora i tym samym nie jest w stanie prawidłowo zeskanować kod QR widoczny na bilecie, który mógł zostać przez uczestnika pobrany lub wydrukowany przed usunięciem biletu.

Skutkować może to tym, że użytkownik nie będzie mieć możliwości udziału w wydarzeniu, nawet mimo wcześniejszego pobrania lub wydrukowania biletu PDF.

 

4.4. Odstąpienie od umowy z organizatorem wydarzenia

Użytkownik chcący odstąpić od umowy zawartej z organizatorem wydarzenia powinien skontaktować się bezpośrednio z organizatorem wydarzenia i przedstawić mu swoje roszczenia i/lub wolę odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (np. kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta).

 

5. Zakres usług cyfrowych

 

5.1. Informacje ogólne

1. Na platformie nie są publikowane żadne opinie ani rekomendacje osób trzecich na temat usług cyfrowych świadczonych przez stowarzyszenie.

2. Strona Najbliższe wydarzenia https://eventon.click/najblizsze-wydarzenia/ zawiera listę najbliższych wydarzeń. Lista najbliższych wydarzeń nie jest reklamą ani ofertą sponsorowaną. Na liście znajdują się wszystkie publiczne wydarzenia, czyli takie, które nie zostały ukryte przez samych organizatorów. Wydarzenia są uporządkowane wg daty rozpoczęcia.

3. Od organizatora wydarzenia, podczas zakupu pakietu, wymagana jest akceptacja zgody o treści: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi cyfrowej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy oraz na wykonanie usługi cyfrowej w całości, będąc świadomym, iż wyrażenie takiej zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy”.

4. Zakup pakietu organizatora oznacza rozpoczęcie subskrypcji z odnawialną płatnością co miesiąc, lub co 3 miesiące, albo co 6 miesięcy, w zależności od wybranego rodzaju pakietu. W wyniku uruchomienia subskrypcji pakietu organizatora pobierana jest z góry opłata za bieżący okres rozliczeniowy. Kolejna płatność pobierana jest po rozpoczęciu kolejnego okresu rozliczeniowego.

5. W każdym momencie organizator wydarzenia może samodzielnie anulować swoją subskrypcję pakietu organizatora w swoim panelu organizatora. Pakiet organizatora pozostanie aktywny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

6. Organizator wydarzenia może również zlecić dyspozycję anulowania subskrypcji pakietu organizatora wysyłając wiadomość mailową na adres my@eventon.click z tego adresu e-mail, który przypisany jest do konta organizatora.

 

5.2. Bezpłatne usługi cyfrowe świadczone dla organizatorów wydarzeń:

 • Funkcjonalność konta organizatora.
 • Tworzenie bezpłatnych wydarzeń prostych: bilety są bezpłatne dla uczestników (wydarzenie i oferowane usługi są całkowicie bezpłatne dla uczestników). Strona wydarzenia wraz z załączonymi mediami i plikami jest usuwana po 12 miesiącach od daty utworzenia.
 • Dodawanie członków zespołu.
 • Skanowanie kodów QR widocznych na biletach.
 • Wysyłanie biletów PDF uczestnikom wydarzeń.
 • Wysyłanie niezbędnych wiadomości mailowych do uczestnika informujących go o dokonanej rejestracji na wydarzenie lub zakupie biletu oraz do organizatora o nowym uczestniku wydarzenia.

 

5.3. Płatne usługi cyfrowe świadczone dla organizatorów wydarzeń:

 • Funkcjonalność konta organizatora.
 • Obsługa płatności online (niezbędna integracja konta organizatora z jego własnym kontem w serwisie Stripe).
 • Tworzenie wydarzeń prostych i wydarzeń z wariantami z dowolną ceną biletu. Strona wydarzenia wraz z załączonymi mediami i plikami jest usuwana po 12 miesiącach od daty utworzenia.
 • System rezerwacji.
 • Tworzenie kuponów rabatowych,
 • Dodawanie członków zespołu,
 • Skanowanie kodów QR widocznych na biletach,
 • Wysyłanie biletów PDF uczestnikom wydarzeń,
 • Wysyłanie certyfikatów PDF uczestnikom wydarzeń.
 • Wysyłanie niezbędnych wiadomości mailowych do uczestnika informujących go o dokonanej rejestracji na wydarzenie lub zakupie biletu oraz do organizatora o nowym uczestniku wydarzenia.

Dostęp do powyższych usług następuje w chwili zakupu dowolnego pakietu przez organizatora. Koszty płatnych usług dla organizatorów wydarzeń znajdują się na stronie cennika.

 

5.4. Bezpłatne usługi cyfrowe świadczone dla uczestników:

 • Funkcjonalność konta uczestnika.
 • Możliwość rejestracji na wydarzenie lub zakup biletu. W przypadku aktywowania płatności online przez organizatora uczestnik może zapłacić za swój bilet za pomocą płatności online.
 • Wykorzystanie kuponu rabatowego otrzymanego od organizatora we formularzu podczas zakupu biletu na wydarzenie lub na stronie koszyka.
 • Otrzymanie biletu PDF po zakupie biletu lub rejestracji na wydarzenie oraz po akceptacji biletu przez organizatora w przypadku wydarzenia bezpłatnego oraz wydarzenia płatnego, kiedy metodą płatności jest tradycyjny przelew na rachunek bankowy organizatora.

 

6. Zasady korzystania z platformy przez użytkowników

 

6.1. Zasady ogólne

1. Warunkiem korzystania z platformy przez użytkownika jest zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu.

2. Organizator wydarzenia upoważnia stowarzyszenie do umieszczenia na platformie nazwy organizatora (marketingowej i prawnej), znaku towarowego organizatora, nazwy lub znaku towarowego organizowanego wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez organizatora z platformy i umieszczenia podstawowych informacji o organizatorze i jego wydarzeniu na stronie “Najbliższe wydarzenia” https://eventon.click/najblizsze-wydarzenia/ . Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z platformy przez organizatora w materiałach promocyjnych i marketingowych i w komunikatach prasowych.

 

6.2. Płatności za bilety

1. W przypadku zakupu biletu na wydarzenie mogą być dostępne następujące formy płatności:

Zwykły przelew: przelew tradycyjny na rachunek organizatora. Organizator w edycji wydarzenia wpisuje samodzielnie dane do przelewu dla uczestnika. Uczestnik otrzymuje dane do przelewu i samodzielnie wykonuje tradycyjny przelew na rachunek bankowy organizatora wydarzenia.

Płatności online (obsługiwane przez system Stripe): Przelewy24 (szybkie przelewy do 22 banków), Blik, Karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay.

O dostępnych formach płatności decyduje organizator wydarzenia dokonując na swoim koncie odpowiednich ustawień.

2. Ceny biletów definiowane przez organizatora w ustawieniach wydarzenia i wyświetlane użytkownikom są kwotami brutto.

3. Kwota należności wynikająca z formularza zakupu biletu na wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.

4. Jeśli kupujący bilet wybrał przelew zwykły jako formę płatności za bilet, powinien w tytule przelewu zawrzeć numer biletu w celu szybkiej identyfikacji biletu przez organizatora wydarzenia. Bilet zostanie w tym przypadku wysłany do użytkownika, kiedy organizator zaksięguje wpłatę na swoim rachunku bankowym i ręcznie zaakceptuje bilet w swoim panelu organizatora.

5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji wykonywanych przez dostawców (operator) usług płatniczych.

6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za podane przez użytkownika informacje na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

7. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora lub uprawnione osoby (np. służby państwowe w związku z zaistniałymi sytuacjami: katastrofy naturalne, epidemia, wojna, zagrożenie terrorystyczne, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, zagrożenie bezpieczeństwa na wydarzeniu) lub nieodbycia planowanego wydarzenia, organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków uczestnikom wydarzenia. W przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia, o ile użytkownik zażąda zwrotu środków za bilet, organizator ponosi także wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków użytkownikowi.

 

6.3. Odpowiedzialność za organizację wydarzenia

1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca organizacji wydarzenia leży wyłącznie po stronie organizatora wydarzenia, który jest jednocześnie sprzedawcą biletów.

2. Informacje na temat danego wydarzenia, liczbę dostępnych biletów, ceny biletów i formy płatności są definiowane przez organizatora wydarzenia. Stowarzyszenie nie ma wpływu na jakość i prawdziwość tych informacji oraz nie ma możliwości weryfikacji tych informacji.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania organizatora wydarzenia w stosunku do użytkowników kupujących bilet.

4. Organizator nie może za pośrednictwem platformy dokonywać odsprzedaży biletów na imprezy kulturalne czy sportowe. Organizator może sprzedawać tylko takie bilety na wydarzenia, których sam jest organizatorem.

5. Organizator nie może publikować na stronie swojego wydarzenia żadnych opinii i rekomendacji osób trzecich na temat tego wydarzenia i/lub marki organizatora i/lub organizatora.

6. W przypadku, kiedy organizator obniża cenę regularną biletu podając (niższą) cenę promocyjną, jest zobowiązany do uzupełnienia dodatkowych pól w ustawieniach wydarzenia:

 • Data wprowadzenia promocji: data, kiedy ustawiono promocyjną cenę.
 • Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: najniższą cenę brutto w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

 

6.4. Obowiązki organizatora

1. Organizator ma obowiązek poinformować stowarzyszenie niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu platformy.

2. Organizator ma obowiązek wykorzystywanie serwisu zgodnie z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

3. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do stowarzyszenia oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez organizatora z platformy. Obowiązek ten obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać stowarzyszeniu wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie ma prawo zablokowania lub usunięcia strony wydarzenia, konta organizatora, konta członka zespołu organizatora oraz wstrzymania sprzedaży biletów lub wstrzymania rejestracji na wydarzenie, w przypadku, kiedy charakter wydarzenia i czynności związane z organizacją wydarzenia naruszają postanowienia regulaminu, naruszają prawa osób trzecich, naruszają obowiązujące prawo, negatywnie wpływają na dobre imię stowarzyszenia.

5. Organizator w ustawieniach swojego konta https://eventon.click/dashboard/settings/store/ strona otwiera się w nowym oknie zobowiązany jest podawać prawdziwe i rzetelne informacje: forma prawna, prawna nazwa (jeśli organizator nie jest osobą fizyczną), adres pocztowy siedziby (jeśli organizator nie jest osobą fizyczną). Te informacje wyświetlane są:

 • na stronie wydarzenia (tu także jest wyświetlany telefon oraz adres e-mail przypisany do konta organizatora),
 • we formularzu rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu,
 • na stronie koszyka,
 • na stronie końcowej wyświetlanej po rejestracji użytkownika,
 • na bilecie PDF.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

 

7.1. Dane osobowe dotyczące rejestracji użytkowników na platformie (tworzenia kont)

1. Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych użytkowników rejestrujących się na platformie. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego funkcjonowania platformy.

2. Sposoby przetwarzania danych przez stowarzyszenie:

 • zbieranie danych,
 • przechowywanie danych,
 • przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stowarzyszeniem i organizatorem, oraz pomiędzy stowarzyszeniem i użytkownikiem (uczestnikiem wydarzenia),
 • dokonywania zmian w danych i usuwania danych na żądanie osób, których one dotyczą.

3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez stowarzyszenie w zakresie danych podanych podczas rejestracji (zakładania konta na platformie).

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonywania usług cyfrowych określonych w regulaminie, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

7.2. Dane osobowe dotyczące rejestracji użytkowników lub zakupu biletu na wydarzenie

1. Administratorem danych osobowych użytkowników rejestrujących lub kupujących bilet na wydarzenie jest organizator tego wydarzenia.

2. Dane osobowe podane organizatorowi przez użytkownika są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez organizatora wydarzenia powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego “Rozporządzeniem RODO”). W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie organizatora wydarzenia w celu wykonania zawartej z nim umowy o świadczenie usług cyfrowych oraz w celu prawidłowego funkcjonowania platformy.

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonywania usług cyfrowych określonych w regulaminie, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez administratora (czyli organizatora wydarzeń) oraz stowarzyszenie w zakresie danych podanych podczas rejestracji (zakładania konta na platformie):

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • telefon,
 • dane do faktury (potrzebne organizatorowi do wystawienia faktury uczestnikowi wydarzenia): imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres pocztowy, NIP.

4. Sposoby przetwarzania danych przez stowarzyszenie:

 • zbieranie danych,
 • przechowywanie danych,
 • przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stowarzyszeniem i organizatorem, oraz pomiędzy stowarzyszeniem i użytkownikiem (uczestnikiem wydarzenia), oraz pomiędzy użytkownikami (między organizatorem i uczestnikiem),
 • dokonywania zmian w danych i usuwania danych na żądanie osób, których one dotyczą.

5. Administrator danych uczestników wydarzeń, czyli organizator wydarzenia, może wykorzystywać dane osobowe użytkowników (uczestników swoich wydarzeń) wyłącznie w celach:

 • sprawnej organizacji wydarzenia,
 • kontroli dostępu do swojego wydarzenia,
 • realizacji umowy z uczestnikiem wydarzenia,
 • spełnienia wymogów prawnych.

6. Organizator wydarzenia nie może wykorzystywać danych osobowych użytkowników do wysyłania jakichkolwiek materiałów marketingowych i informacji handlowych drogą telefoniczną i/lub elektroniczną działając na podstawie regulaminu. Jeśli organizator chce wysyłać swoim uczestnikiem takie materiały, powinien samodzielnie uzyskać od swoich uczestników zgodę na tego typu czynności. Na platformie nie ma funkcjonalności uzyskiwania zgód od innych użytkowników na marketing. Należy w tym przypadku samodzielnie uzyskiwać odpowiednie zgody na marketing za pomocą zewnętrznych narzędzi.

7. Organizator wydarzenia nie ma możliwości usuwania i edytowania danych osobowych uczestników. Organizator może wysłać wiadomość mailową do platformy z prośbą o poprawienie drobnych błędów widocznych w danych osobowych uczestników jego wydarzeń. Chodzi tu o tzw. literówki, oczywiste błędy popełnione przez użytkownika podczas rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu (np. literówka w imieniu i nazwisku, adresie e-mail).

7. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez organizatora.

 

7.3. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopii danych zgromadzonych przez stowarzyszenie na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

2. Stowarzyszenie wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od stowarzyszenia w związku z korzystaniem z platformy, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą.

4. Użytkownik, podczas rejestracji na wydarzenie lub zakupu biletu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od stowarzyszenia poprzez wysyłanie na adres e-mail użytkownika newslettera. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w stopce newslettera, jaki otrzymał.

 

8. Pozostałe postanowienia

 

8.1. Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług platformy: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Stowarzyszenie rekomenduje użytkownikowi korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

2. Stowarzyszenie będzie dążyć do utrzymania dostępności platformy bez zbędnych przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych regulaminem.

3. Stowarzyszenie podejmuje starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, wszystkie dni w roku.

4. Stowarzyszenie zastrzega możliwość stosowania nieprzewidzianych przerw technicznych w działaniu platformy.

 

8.2. Odpowiedzialność

1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z platformy przez użytkownika.

2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania platformy z powodu siły wyższej, winy użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez stowarzyszenie.

3. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.

 

8.3. Zmiany regulaminu

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie na stronie https://eventon.click/regulamin-platformy. W przypadku istotnych zmian stowarzyszenie może wysłać do użytkowników wiadomość mailową. Jeśli użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem.

 

8.4. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez stowarzyszenie.

2. Reklamację można złożyć:

 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres my@eventon.click,
 • telefonicznie dzwoniąc na numer 730468604,
 • korespondencyjnie wysyłając list na adres: Gdańsk 80-369, Al. Rzeczypospolitej 9/1 (jest to tylko adres korespondencyjny, pod tym adresem nie prowadzimy biura),
 • osobiście (tylko na terenie Gdańska, mieście siedziby stowarzyszenia): ponieważ nie mamy biura i nie obsługujemy klientów stacjonarnie, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia się na spotkanie.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko składającego reklamację,
 • jeśli składający reklamację posiada konto użytkownika w serwisie: nazwa, pod jaką występuje w serwisie (login lub adres e-mail przypisany do jego konta użytkownika),
 • numer telefonu kontaktowego w polskiej strefie numerycznej,
 • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 • informację, w jaki sposób mamy dostarczyć odpowiedź na złożoną reklamację: mailowo, telefonicznie lub korespondencyjnie.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji stowarzyszenie zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy reklamację lub na inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku odpowiedzi na reklamację wysłanej korespondencyjnie obowiązuje data stempla pocztowego (dzień nadania przesyłki pocztowej).