Regulamin Platformy

Akceptując regulamin zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych i przesyłanie informacji drogą elektroniczną na swój adres e-mail przez platformę Event On Click oraz organizatorów wydarzeń, na które się zapisujesz, w celu prawidłowego funkcjonowania platformy oraz organizowania wydarzeń.

Zasady ogólne

 1. Wydawcą platformy Event On Click (dalej „platformy”) jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (dalej „stowarzyszenie”): ul. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków, mail: my@eventon.click.
 2. Na platformie można założyć bezpłatne konto użytkownika, z rolą uczestnika lub organizatora.
 3. Organizatorzy mogą publikować swoje wydarzenia po opłaceniu wybranego pakietu.
 4. Użytkownik zakładając konto na platformie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez platformę, na wskazany przez siebie adres e-mail, w celu  prawidłowego funkcjonowania platformy.
 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma wgląd w swoje dane i może żądać ich zmiany i/lub usunięcia. Jeśli użytkownik podczas składania zamówienia założył konto na platformie, może samodzielnie dokonać edycji i/lub usunięcia swoich danych.
 6. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem platformy jest organizator oraz uczestnik, który zamówił bilet na wydarzenie organizatora.
 7. Platforma nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane na platformie przez organizatora, a także ich zgodność z faktyczną ofertą organizatora oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia (uczestnictwa w wydarzeniu).
 8. Każdy organizator ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie treści na stronach swoich wydarzeń na platformie, ich zgodność z faktyczną ofertą oraz cały proces sprzedaży i realizacji zamówienia.
 9. Ceny wydarzeń podane na platformie są kwotami brutto PLN.
 10. Uczestnik składa zamówienie poprzez dodanie wybranych wydarzeń do koszyka, wypełnienie formularzy „Dane uczestnika” oraz opcjonalnie „Dane do faktury”, akceptację niniejszego regulaminu, zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz akcję złożenia zamówienia – przycisk „Zapłać” lub „Zapłać przez PayPal”.
 11. Płatność za zamówione bilety na wydarzenia następuje w formie przelewu na numer rachunku bankowego organizatora, który został wysłany w wiadomości na adres e-mail wskazany przez uczestnika albo poprzez przekazanie środków na konto PayPal organizatora. Platforma nie pobiera prowizji od sprzedanych biletów przez organizatorów za pośrednictwem platformy.

Umowa sprzedaży

 1. Prezentacja wydarzeń na platformie przez organizatorów nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia na platformie przez uczestnika w sposób określony wyżej w punkcie 10. powoduje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy organizatorem i uczestnikiem.
 3. Stronami umowy sprzedaży jest organizator, którego dotyczy zamówienie oraz uczestnik składający zamówienie.
 4. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Za powstałe szkody strony umowy, czyli organizator i uczestnik, ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla organizatora.
 8. W przypadku wystąpienia sporu, strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.
 9. Uczestnik kontaktując się z organizatorem może zrezygnować z zamówienia jeżeli nie zostało jeszcze zrealizowane, tzn. uczestnik nie dokonał płatności na rzecz organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości mailowej spowodowane wadliwym działaniem serwerów pocztowych i/lub oprogramowania wykorzystywanego przez uczestnika i/lub organizatora.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 07.08.2015 roku. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 10.07.2017 roku.
 3. Platforma zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na tej stronie, czyli https://eventon.click/regulamin-platformy. Wersją wiążącą dla uczestnika i organizatora jest wersja regulaminu obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.