Przejdź do treści

Regulamin platformy Event on Click

1. Postanowienia ogólne

 

1. Informacje

Event on Click jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, KRS 0000355768, NIP 7781472989. Stowarzyszenie nie jest przedsiębiorcą, nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż usług w serwisie Event on Click prowadzi w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prawa autorskie do serwisu Event on Click należą w pełni do stowarzyszenia.

Ten regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez stowarzyszenie za pośrednictwem platformy Event on Click na rzecz jej użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.

Każdy użytkownik platformy zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu od chwili korzystania z usług platformy.

 

2. Definicje

Bilet – dokument w formie elektronicznej (format PDF) zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Event on Click potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatora.

Cennik – oferta poszczególnych usług Event on Click adresowanych do organizatorów, dostępna jest na stronie https://eventon.click/cennik.

Event on Click (a także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://eventon.click należący do stowarzyszenia, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i sprzedaży biletów.

Konto – utrzymywany przez stowarzyszenie dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Event on Click.

Organizatorzy – użytkownicy organizujący i publikujący wydarzenie w serwisie oraz sprzedający (lub udostępniający bezpłatnie) bilety na to wydarzenie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – procedura zakładania konta.

Rejestracja na wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu.

Stowarzyszenie (a także: my, nasze) – Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, KRS 0000355768, NIP 7781472989, mail: my@eventon.click.

System – oprogramowanie oferowane przez stowarzyszenie i udostępniane w ramach Event on Click wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i sprzedaży biletów.

Usługa – usługa świadczona w ramach serwisu.

Użytkownicy – osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji. Użytkownikami są zarówno organizatorzy, jak i kupujący bilet.

Wydarzenie – opublikowana na Event on Click informacja na temat przedsięwzięcia organizatora w formie indywidualnej podstrony w ramach serwisu, na której można zapisać się lub kupić bilet.

 

3. Zakres usług

Stowarzyszenie po akceptacji regulaminu przez użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług dla organizatorów i kupujących bilet (lub bezpłatnie nabywających bilet). Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w cenniku.

Korzystając z serwisu użytkownik zawiera ze stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dokonując rejestracji na wydarzenie użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z organizatorem danego wydarzenia.

Stowarzyszenie w ramach Event on Click oferuje organizatorom wydarzenia następujące usługi systemu, które umożliwiają:

– stworzenie podstrony wydarzenia w ramach platformy,

– tworzenie wariantów biletu na podstronie wydarzenia,

– tworzenie kuponów rabatowych,

– rejestrację uczestników na wydarzenie,

– obsługę techniczną sprzedaży biletów,

– prowadzenie statystyk w zakresie liczby i wartości sprzedanych biletów,

– wysyłanie wiadomości mailowych.

Stowarzyszenie w ramach Event on Click oferuje kupującym (lub bezpłatnie nabywającym) bilet wydarzenia następujące usługi systemu, które umożliwiają możliwość zakupu biletu od organizatora wydarzenia (lub bezpłatnego zapisu na wydarzenie organizatora) na stworzonej przez organizatora podstronie w serwisie. W wyniku zapisu na wydarzenie lub zakupu biletu nabywający bilet otrzymuje bilet w formacie pliku PDF wysłany na wskazany przez niego adres e-mail.

 

2. Zasady korzystania z platformy przez kupujących bilet lub rejestrujących się na wydarzenie

 

2.1. Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania z serwisu przez kupującego bilet lub użytkownika dokonującego rejestracji na wydarzenie jest zaakceptowanie tego regulaminu.

 

2.2. Zawarcie umowy

1. Poprzez dokonanie zakupu biletu na wydarzenie przez kupującego bilet lub poprzez rejestrację na wydarzenie przez użytkownika powstaje umowa wyłącznie pomiędzy organizatorem i kupującym bilet lub organizatorem i użytkownikiem dokonującym rejestracji na wydarzenie.

2. Stowarzyszenie oświadcza, że nie jest organizatorem wydarzeń w ramach serwisu, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w wydarzeniu. Stowarzyszenie udostępnia jedynie platformę organizatorom.

3. Kupujący bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. “kup bilet”) zawiera z organizatorem danego wydarzenia umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem gwiazdki oraz zaakceptowanie regulaminu.

4. Kupującym bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

2.3. Formy płatności

1. W przypadku wykonywania usługi zakupu biletu na wydarzenie formy płatności za bilety mogą być następujące:

Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek organizatora. Uczestnik otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy organizatora wydarzenia.

PayPal – uczestnik wpłaca kwotę na konto PayPal organizatora wydarzenia za pomocą swojego konta PayPal lub karty płatniczej.

O dostępnych formach płatności decyduje organizator wydarzenia dokonując na swoim koncie w ustawieniach danego wydarzenia wypełnienia odpowiednich pól.

2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia biletu na wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

Jeśli kupujący bilet wybrał przelew zwykły jako formę płatności za bilety, to warto podać w tytule przelewu m. in. numer zamówienia będący tożsamy z numerem biletu, który otrzyma kupujący bilet po ręcznym zatwierdzeniu płatności przez organizatora w jego panelu administracyjnym.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych (m. in. PayPal), w tym za podanie przez kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

 

2.4. Odpowiedzialność

1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego organizatora.

2. Informacje na temat danego wydarzenia, liczby dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez organizatora wydarzenia. Stowarzyszenie nie ma wpływu na jakość i prawdziwość tych informacji.

3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące organizatora kupujący bilet może uzyskać w serwisie przeglądając podstronę serwisu zawierającą wszystkich zarejestrowanych organizatorów na platformie.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania organizatora w stosunku do kupujących bilet.

 

2.5. Koszty biletu

1. Łączny koszt zamówienia biletu jest natychmiast wymagalny do zapłaty po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem.

2. Natychmiast po otrzymaniu płatności, kiedy kupujący bilet wybiera jako formę płatności PayPal, stowarzyszenie wysyła bilet na adres e-mail kupującego.

3. Kiedy kupujący bilet wybrał jako formę płatności przelew tradycyjny, to bilet na adres e-mail kupującego zostanie wysłany przez stowarzyszenie w momencie ręcznego zatwierdzenia płatności przez organizatora wydarzenia w systemie serwisu.

 

2.6. Zwroty

W przypadku odwołania wydarzenia organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile kupujący bilet zażąda zwrotu środków za bilet, organizator ponosi także wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet.

 

3. Postanowienia dotyczące użytkowników platformy

 

3.1. Sprawy ogólne

1. Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), telefonu, hasła, imienia i nazwiska i/lub nazwy podmiotu.

Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w serwisie, może dokonać osoba, która jest do tego upoważniona przez ten podmiot.

Zawarcie umowy między użytkownikiem a stowarzyszeniem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Event on Click, na warunkach określonych w regulaminie, następuje w wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji regulaminu i kliknięcia przycisku „zarejestruj się”.

W wyniku prawidłowej rejestracji w serwisie tworzone jest dla użytkownika konto przypisane do jego loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta w wyniku logowania podając we formularzu logowania w serwisie Event on Click swój login i hasło.

2. Użytkownik z rolą organizatora otrzymuje możliwość organizacji (czyli publikowania) wydarzeń w serwisie. W celu prowadzenia sprzedaży biletów organizator zobowiązany jest podać w ustawieniach danego wydarzenia swój numeru rachunku bankowego, na który mają być przelewane bezpośrednio środki przez uczestników lub adres e-mail przypisany do swojego konta PayPal.

3. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku chęci późniejszej ich zmiany użytkownik może zaktualizować je korzystając z odpowiednich formularzy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.

4. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, ale nie może ich wykorzystywać do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom upoważnionym przez danego użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta użytkowników są niezbywalne.

5. Stowarzyszenie pobiera opłaty za niektóre usługi Event on Click. Szczegóły dostępne są w cenniku. Stowarzyszenie przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując ten regulamin wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z faktu skorzystania z określonych usług serwisu opisanych zarówno w cenniku, jak i w regulaminie.

6. Stowarzyszenie będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu bez zbędnych przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.

7. Stowarzyszenie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, pomiędzy organizatorami wydarzeń i zapisującymi się na szkolenia czy kupującymi bilety na wydarzenia. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu.

8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość użytkownika. Każdy użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego użytkownika.

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany:

– Do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji na wydarzenia i korzystania z serwisu oraz w komunikacji z innymi użytkownikami.

– Do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówionej informacji handlowej do użytkowników.

10. Użytkownik nie jest uprawniony do:

– Wykorzystywania mechanizmów i oprogramowania serwisu w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu.

– Blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie.

– Wykonywania działań, które mogą wpływać na funkcjonowanie serwisu.

– Wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność stowarzyszenia w celach innych niż korzystanie z platformy.

– Wykorzystywania jakichkolwiek treści innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

11. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez stowarzyszenie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika, stowarzyszenie może poinformować o tym użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. Stowarzyszenie nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

12. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w serwisie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

3.2. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@eventon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. Stowarzyszenie ma prawo do zablokowania konta użytkownika lub wypowiedzenia umowy użytkownikowi (czyli usunięcia jego konta) na zasadach określonych w postanowieniach końcowych.

 

3.3. Warunki techniczne

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Stowarzyszenie zaleca użytkownikowi korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

 

3.4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie jako administratora danych użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy rejestracji.

2. Dane osobowe przetwarzane są również przez organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na wydarzenie. Dane osobowe podane organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez organizatora powierzone do przetwarzania stowarzyszeniu na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie stowarzyszenie działa wyłącznie na zlecenie organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Stowarzyszenie umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopii zgromadzonych przez stowarzyszenie danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

4. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych przez organizatora.

5. Stowarzyszenie wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

6. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych użytkowników, które otrzymał od stowarzyszenia w związku z korzystaniem ze serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od stowarzyszenia informacje użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń, sprzedażą biletów, zapisami na wydarzenia oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji wydarzenia, chyba że otrzyma od użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od stowarzyszenia poprzez wysyłanie na adres e-mail użytkownika newslettera. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w stopce ostatniego newslettera, jaki otrzymał użytkownik.

8. Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie. Dane zebrane od użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne, są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji użytkowników i dostosowywania oferty stowarzyszenia do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez stowarzyszenie ankietach jest zawsze dobrowolne.

 

3.5. Ciasteczka

1. Serwis korzysta z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników serwisu. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2. W serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

 

3.6. Odpowiedzialność

1. Stowarzyszenie podejmuje starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, wszystkie dni w roku.

2. Stowarzyszenie zastrzega możliwość stosowania nieprzewidzianych przerw technicznych w działaniu serwisu.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez użytkownika.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez stowarzyszenie.

5. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.

 

4. Postanowienia dotyczące usług dla organizatorów

 

4.1. Sprawy ogólne

1. Rejestracja przez organizatora w serwisie oznacza akceptację regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy stowarzyszeniem i organizatorem na zasadach określonych w regulaminie.

2. W zakresie sprzedaży biletów na dane wydarzenie jedynie użytkownik (kupujący bilet lub nabywający bezpłatnie bilet) i organizator wydarzenia zawierają umowę. Stowarzyszenie nie jest stroną umów sprzedaży czy udostępniania biletów.

Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności wyłącznie udostępnienia system, bez pośredniczenia przy sprzedaży czy udostępniania biletów na wydarzenia, aby umożliwić zawarcie umowy między kupującym (lub nabywającym) bilet i organizatorem wydarzenia.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu kupna i sprzedaży biletu oraz bezpłatnego udostępniania i nabywania biletu między uczestnikiem (kupującym lub nabywającym bilet) i organizatorem wydarzenia (sprzedawcą biletów, odstępującym bilety).

 

4.2. Opłaty

Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie od organizatora na zasadach określonych w cenniku. Podane tam kwoty są cenami brutto, VAT zwolniony.

 

4.3. Przyjmowanie płatności za bilety

1. Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za bilety:

Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek organizatora. Uczestnik otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy organizatora wydarzenia.

PayPal – uczestnik wpłaca kwotę na konto PayPal organizatora wydarzenia za pomocą swojego konta PayPal lub karty płatniczej.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne dane do przelewu oraz niewłaściwe skonfigurowanie płatności PayPal podane przez organizatora w ustawieniach danego wydarzenia.

 

4.4. Zapobieganie oszustwom

1. Stowarzyszenie ma prawo dezaktywowania strony wydarzenia, konta organizatora oraz wstrzymania sprzedaży biletów, w przypadku, kiedy czynności związane z wydarzeniem naruszają postanowienia regulaminu, naruszają obowiązujące prawo, negatywnie wpływają na dobre imię stowarzyszenia lub serwisu.

2. Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, stowarzyszenie ma prawo do wstrzymania sprzedaży (lub bezpłatnego udostępniania) biletów, dezaktywowania strony wydarzenia i konta organizatora po uprzednim poinformowaniu organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7-dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.

 

4.5. Obowiązki Organizatora

1. Organizator ma obowiązek poinformować stowarzyszenie niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu platformy.

2. Organizator ma obowiązek wykorzystywanie serwisu zgodnie z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

3. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do stowarzyszenia oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez organizatora z serwisu. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać stowarzyszeniu wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie stowarzyszenia.

 

4.6. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

1. Organizator jest administratorem danych osobowych użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego wydarzenie lub kupili na nie bilet.

2. Organizator powierza stowarzyszeniu dane osobowe użytkowników do przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem serwisu (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres e-mail, telefon, adresy, NIP i inne dane potrzebne do wystawienia faktury przez organizatora wydarzenia dla uczestnika wydarzenia) w następującym zakresie:

– zbieranie danych,

– bezpieczne utrwalanie danych,

– przechowywanie danych,

– przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy stowarzyszeniem i organizatorem,

– dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane organizatorowi, o których organizator poinformował dalej stowarzyszenie,

– usuwanie danych na żądanie organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez stowarzyszenie.

 

4.7. Postanowienia różne

Organizator wydarzenia upoważnia stowarzyszenie do umieszczenia w serwisie nazwy lub znaku towarowego organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez organizatora wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez organizatora z serwisu. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z serwisu przez organizatora w serwisie, w materiałach PR, w komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

 

4.8. Wiadomości serwisowe

Organizatorowi będą wysyłane wiadomości serwisowe na adres e-mail wskazany przez niego w ustawieniach konta. Wiadomości serwisowe będą wysyłane w przypadku:

– awarii platformy i niedostępności platformy dla użytkowników,

– planowanych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, które spowodują czasową niedostępność platformy dla użytkowników,

– istotnych zmian we funkcjonowaniu platformy.

Organizator może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości poprzez przesłanie do nas wiadomości mailowej na adres my@eventon.click ze swoją dyspozycją usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

 

5. Postanowienia końcowe

 

5.1. Zmiany regulaminu

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie na stronie eventon.click/regulamin-platformy. W przypadku istotnych zmian Stowarzyszenie może wysłać do użytkowników wiadomość mailową. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem (skasowanie swojego konta).

 

5.2. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia poprzez usunięcie swojego konta. Aby usunąć konto należy wysłać wiadomość na adres my@eventon.click z odpowiednią dyspozycją z adresu e-mail przypisanego do tego konta. Konto zostanie usunięte maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. W przypadku organizatorów usunięcie konta nie jest możliwe w czasie do zakończenia wydarzenia.

3. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych użytkownika przez organizatorów w celach marketingowych (jeśli takie zgody zostały im udzielone) ani przez stowarzyszenie w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail (jeśli takie zgody zostały nam udzielone).

4. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez stowarzyszenie, nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec stowarzyszenia umowa może zostać rozwiązana przez stowarzyszenie za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia (7 dni kalendarzowych).

5. Stowarzyszenie ma prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.

 

5.3. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez stowarzyszenie.

2. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres my@eventon.click. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką użytkownik występuje w serwisie (login lub adres e-mail przypisany do konta), imię i nazwisko składającego reklamację, numer telefonu kontaktowego do tej osoby oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji stowarzyszenie zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymaliśmy reklamację lub na inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji.