Regulamin platformy Event on Click

1. Postanowienia ogólne

1. Event on Click jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Adres siedziby to ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków. Dane stowarzyszenia: KRS 0000355768, NIP 7781472989, REGON 301437729. Stowarzyszenie nie jest przedsiębiorcą, nie prowadzi działalności gospodarczej. Sprzedaż usług w serwisie Event on Click prowadzi w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Prawa autorskie do serwisu Event on Click należą w pełni do stowarzyszenia.

Ten regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez stowarzyszenie za pośrednictwem platformy Event on Click na rzecz jej użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.

Każdy użytkownik platformy zobowiązany jest do przestrzegania tego regulaminu od chwili korzystania z usług platformy.

2. Definicje

Bilet – dokument w formie elektronicznej (format PDF) zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Event on Click potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatora.

Cennik – oferta poszczególnych usług Event on Click adresowanych do organizatorów, dostępna jest na stronie https://eventon.click/cennik.

Event on Click (a także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://eventon.click należący do stowarzyszenia, wspierający procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i sprzedaży biletów.

Konto – utrzymywany przez stowarzyszenie dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Event on Click.

Organizatorzy – użytkownicy organizujący i publikujący wydarzenie w serwisie oraz sprzedający (lub udostępniający bezpłatnie) bilety na to wydarzenie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – procedura zakładania konta.

Rejestracja na wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu.

Stowarzyszenie (a także: my, nasze) – Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków, mail: my@eventon.click.

System – oprogramowanie oferowane przez stowarzyszenie i udostępniane w ramach Event on Click wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa i sprzedaży biletów.

Usługa – usługa świadczona w ramach serwisu.

Użytkownicy – osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji. Użytkownikami są zarówno organizatorzy, jak i kupujący bilet.

Wydarzenie – opublikowana na Event on Click informacja na temat przedsięwzięcia organizatora w formie indywidualnej podstrony w ramach serwisu, na której można zapisać się lub kupić bilet.

3. Zakres usług

Stowarzyszenie po akceptacji regulaminu przez użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług dla organizatorów i kupujących bilet (lub bezpłatnie nabywających bilet). Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w cenniku.

Korzystając z serwisu użytkownik zawiera ze stowarzyszeniem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dokonując rejestracji na wydarzenie użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z organizatorem danego wydarzenia.

Stowarzyszenie w ramach Event on Click oferuje organizatorom wydarzenia następujące usługi systemu, które umożliwiają:

– stworzenie podstrony wydarzenia w ramach platformy,

– tworzenie wariantów biletu na podstronie wydarzenia,

– tworzenie kuponów rabatowych,

– rejestrację uczestników na wydarzenie,

– obsługę techniczną sprzedaży biletów,

– prowadzenie statystyk w zakresie liczby i wartości sprzedanych biletów,

– wysyłanie wiadomości mailowych.

Stowarzyszenie w ramach Event on Click oferuje kupującym (lub bezpłatnie nabywającym) bilet wydarzenia następujące usługi systemu, które umożliwiają możliwość zakupu biletu od organizatora wydarzenia (lub bezpłatnego zapisu na wydarzenie organizatora) na stworzonej przez organizatora podstronie w serwisie. W wyniku zapisu na wydarzenie lub zakupu biletu nabywający bilet otrzymuje bilet w formacie pliku PDF wysłany na wskazany przez niego adres e-mail.

2. Zasady korzystania z platformy przez kupujących bilet lub rejestrujących się na wydarzenie

2.1. Postanowienia ogólne

Warunkiem skorzystania z serwisu przez kupującego bilet lub użytkownika dokonującego rejestracji na wydarzenie jest zaakceptowanie tego regulaminu.

2.2. Zawarcie umowy

1. Poprzez dokonanie zakupu biletu na wydarzenie przez kupującego bilet lub poprzez rejestrację na wydarzenie przez użytkownika powstaje umowa wyłącznie pomiędzy organizatorem i kupującym bilet lub organizatorem i użytkownikiem dokonującym rejestracji na wydarzenie.

2. Stowarzyszenie oświadcza, że nie jest organizatorem wydarzeń w ramach serwisu, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w wydarzeniu. Stowarzyszenie udostępnia jedynie platformę organizatorom.

3. Kupujący bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. “kup bilet”) zawiera z organizatorem danego wydarzenia umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem gwiazdki oraz zaakceptowanie regulaminu.

4. Kupującym bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

2.3. Formy płatności

1. W przypadku wykonywania usługi zakupu biletu na wydarzenie formy płatności za bilety mogą być następujące:

Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek organizatora. Uczestnik otrzymuje dane do przelewu na rachunek bankowy organizatora wydarzenia.

PayPal – uczestnik wpłaca kwotę na konto PayPal organizatora wydarzenia za pomocą swojego konta PayPal lub karty płatniczej.

O dostępnych formach płatności decyduje organizator wydarzenia dokonując na swoim koncie w ustawieniach danego wydarzenia wypełnienia odpowiednich pól.

2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia biletu na wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

Jeśli kupujący bilet wybrał przelew zwykły jako formę płatności za bilety, to warto podać w tytule przelewu m. in. numer zamówienia będący tożsamy z numerem biletu, który otrzyma kupujący bilet po ręcznym zatwierdzeniu płatności przez organizatora w jego panelu administracyjnym.

3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych (m. in. PayPal), w tym za podanie przez kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

2.4. Odpowiedzialność

1. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego organizatora.

2. Informacje na temat danego wydarzenia, liczby dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez organizatora wydarzenia. Stowarzyszenie nie ma wpływu na jakość i prawdziwość tych informacji.

3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące organizatora kupujący bilet może uzyskać w serwisie przeglądając podstronę serwisu zawierającą wszystkich zarejestrowanych organizatorów na platformie.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania organizatora w stosunku do kupujących bilet.

2.5. Koszty biletu

1. Łączny koszt zamówienia biletu jest natychmiast wymagalny do zapłaty po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem.

2. Natychmiast po otrzymaniu płatności, kiedy kupujący bilet wybiera jako formę płatności PayPal, stowarzyszenie wysyła bilet na adres e-mail kupującego.

3. Kiedy kupujący bilet wybrał jako formę płatności przelew tradycyjny, to bilet na adres e-mail kupującego zostanie wysłany przez stowarzyszenie w momencie ręcznego zatwierdzenia płatności przez organizatora wydarzenia w systemie serwisu.

2.6. Zwroty

W przypadku odwołania wydarzenia organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile kupujący bilet zażąda zwrotu środków za bilet, organizator ponosi także wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet.

3. Postanowienia dotyczące użytkowników platformy

3.1. Sprawy ogólne

1. Użytkownikami mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne