Przejdź do treści

Local Secret *Koncerty*Warsztaty*Warsztaty dla dzieci* 12:00 START

Regulamin

obowiązujący podczas wydarzenia muzycznego –
koncertu w dniu 3.07.2021 w Browarze Zamkowym w Cieszynie
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
Ogólne warunki uczestnictwa
1. Wstęp na imprezę w dniu 3.07.2021 jest płatny dla wszystkich uczestników, a
liczba biletów ograniczona z powodu rygorów sanitarnych spowodowanych pandemią.
2. Prawo do wstępu na teren imprezy mają wszystkie osoby pełnoletnie (a osoby
małoletnie tylko pod opieką dorosłych w wyznaczonych strefach) chcące uczestniczyć
w wydarzeniu spełniające wymogi i akceptujące zasady niniejszego regulaminu.
-Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego
uprzedzenia.
-Organizator zobligowany jest przepisami prawa, względami bezpieczeństwa do wpuszczenia
ograniczonej liczbie widzów ze względu na pojemność miejsca odbywania się wydarzenia
i wymogi reżimu sanitarnego, zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej
wydanej na podstawie Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych . W związku z
tym Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób na teren wydarzenia w
przypadku braku biletów upoważniających do wejścia.
-Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania
wobec Uczestnika wydarzenia, w przypadku gdy impreza z przyczyn niezależnych od
Organizatora zostanie odwołana lub odbędzie się jedynie w części lub dana osoba nie będzie wpuszczona ze względu na zapełnienie terenu wydarzenia planowaną liczbą widzów.
-Organizator zastrzega sobie prawo,
wpuszczenie na teren wydarzenia po okazaniu biletu i wyminę biletu na
odpowiednią opaskę na nakładaną na rękę Uczestnika, należy traktować jako
indywidualną zgodę Organizatora na wejście na wydarzenie, która może być cofnięte w
każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad
bezpieczeństwa.
– Na teren imprezy zakaz wstępu mają osoby naruszające przepisy prawa oraz
postanowienia niniejszego regulaminu imprezy oraz Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez
Masowych, a w szczególności osoby:
nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo
substancji psychotropowych
>nie zachowujące zasad reżimu sanitarnego w tym w szczególności nie zachowujące
zasad zachowania odległości, noszenia maseczek oraz zasad higieny
Ze względów bezpieczeństwa na teren imprezy obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia
napojów w opakowaniach szklanych, metalowych lub wykonanych z innego materiału
mogącego stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy.
Dodatkowo zakazuje się wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów większych
niż 1,5 x1,5 metra. Zabrania się również wnoszenia, wskaźników laserowych, trąbek i
innych urządzeń emitujących głośny dźwięk mogących wpływać na komfort innych
widzów przebywających na imprezie. Na teren imprezy nie można również wejść z
bagażem większym niż rozmiar A4.
Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub
wwożenia na teren imprezy zwierząt.
-Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
– Przychodząc na imprezę każdy uczestnik musi mieć maseczkę lub inny element
umożliwiający skuteczne zasłonięcie ust i nosa zgodnie z przyjętymi zasadami
ochrony podczas pandemii COVID19.
m. każdy uczestnik wchodząc na teren imprezy zobligowany jest do dezynfekcji rąk
przy pomocy płynów dostarczonych przez Organizatora.
-na terenie całej imprezy uczestnicy muszą zachować zasady dystansu minimum 1,5
metra od innego uczestnika.
-na terenie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz handlu bez zgody
Organizatora.
-Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: strefa produkcji imprezy w tym
garderoby oraz scena, pomieszczenia technicznej oraz inne tereny wygrodzone i
oznaczone przez Organizatora, do którego wstęp jest tylko możliwi za okazaniem
odpowiednio oznakowanej, imiennej akredytacji lub specjalnej opaski wydanej przez
Organizatora. Ze względów na reżim sanitarny cześć dla publiczności wraz z drogami
dojazdowymi jest oddzielona od części przeznaczonej dla artystów.
-Pond to na terenie imprezy Organizator zabrania wchodzenia lub
przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku,
szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy budynków, urządzenia
oświetleniowe, drzew oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp
-Po wejściu na imprezę każdy z uczestników zobligowany jest do założenia opaski
na rękę w odpowiednim kolorze, które dostarczy Organizator i posiadanie tej opas
kina ręku przez cały czas trwania imprezy. Osoby bez opasek zostaną
wyproszone z terenu imprezy przez służby organizatora.
Zabrania się na terenie imprezy masowej :
-używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny
osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
-używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o
treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
-nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym,
społecznym itp.;
– rzucania przedmiotami;
-posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych;
-rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu. Ze względów
bezpieczeństwa na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia tytoniu (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych przez
Organizatora) i używania otwartego ognia.
-wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
-załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
-zaśmiecania terenu imprezy;
-niszczenia infrastruktury zarówno stałej i jak i czasowo rozstawionej przez Organizatora;
-nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg
ewakuacyjnych.
Uczestnik Imprezy ma prawo:
-przebywać na terenie imprezy w czasie trwania imprezy tj. od
chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia
imprezy;
-w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje
emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania
przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia
społecznego, zasad sanitarnych w tym zachowanie odpowiednich
odstępów
Służby porządkowe i informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do:
-legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
-przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają przedmioty,
-stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
-wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku
niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
-stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych
w ustawie,
-ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia
Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego
wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem
każdego filmu, zapisu wideo i audio z Imprezy i/lub każdego elementu Imprezy
prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące
stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących
się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom,
w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie.
Uczestnik imprezy może być skierowany na inną część imprezy,
a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu imprezy.
-Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy
może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
-Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach
postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu
odpowiednim służbom.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
-dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym
za naruszenie jego dobrego wizerunku
-w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub obowiązujących
przepisów prawa ujęcia i przekazania odpowiednim służbą lub niezwłocznego
nakazania opuszczenia terenu imprezy.
– Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z obowiązującym prawe w tym
w szczególności z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych i został
zaakceptowany przez jednostkę wydającą zgodę na przeprowadzenie imprezy.

Strefa artystyczna trwa do wieczora, a koncerty do 23.30


Kontakt do organizatora

501727138

LOCAL SECRET

strona organizatora › otwiera się w nowym oknie

Jesteś głodny wrażeń? 🍽🤔 Działamy w sektorze kultury i rozrywki. Jesteśmy tutaj po to, aby umilić Twój czas i zaprosić do skorzystania z najczystszej przyjemności płynącej z muzyki, warsztatów oraz wspaniałego towarzystwa. Jesteśmy tu dla Ciebie!

wszystkie wydarzenia organizatora

2021-07-03, godz. 12:00 (sobota)

Cieszyn

bilet za 35,00 

Brak możliwości rejestracji na wydarzenie!