Zamknięcie roku obrachunkowego 2015 w świetle nowych regulacji prawnych

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie Zamknięcie roku obrachunkowego 2015 w świetle nowych regulacji prawnych

Termin:

10 grudnia 2015 roku (czwartek), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), za które uznaje się m.in. fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów.

Zarys programu:

1. Aspekty prawne prowadzenia działalności nieodpłatnej odpłatnej i gospodarczej a rachunkowość NGO.
– Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.
– Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
– Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej.

2. Rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej i jej finansowanie
– Warunki prowadzenia przez organizacje pozarządowe, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów a pełna rachunkowość.
– Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości.
– Źródła finansowania organizacji pozarządowych.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015r.
– Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla mikro i małych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
– Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
– Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na bazie art. 50 ustawy o rachunkowości uwzględniająca działalność statutową i gospodarczą.
– Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.

Wykładowca:

Justyna Bartosiewicz – Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i  podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena:

200,00 zł +VAT (246,00 zł brutto).

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

– Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
– Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2015 roku!!!

 

Szczegółowych informacji udziela:

Anita Strzebońska

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

Kraków

brak wolnych miejsc