Wpływ zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES) za które, uznaje się również fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

Celem szkolenia jest omówienie zmian, które zostały unormowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakresie rachunkowości. W trakcie szkolenia  zostaną omówione najważniejsze zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczą m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu współpracy organizacji  pozarządowych z administracją publiczną,  transparentności  w zakresie przychodów organizacji pożytku publicznego w zakresie 1% oraz realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego. W zakresie zmian ustawy o rachunkowości omówiona zostanie możliwość prowadzenia przez organizacje pozarządowe uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz uproszczenia przewidziane dla tzw. jednostek małych.

Zarys programu:

– Zmiany unormowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza. Zmiany w zakresie prowadzenia statutowej działalności odpłatnej.
– Nowe zasady współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną. Informacja publiczna w podmiotach ekonomii społecznej.
– Informacja publiczna w podmiotach ekonomii społecznej.
– Zasady pozyskiwania i rozliczania 1% w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– Zakres najistotniejszych zmian ustawy o rachunkowości.
– Charakterystyka jednostek mikro, małych i dużych w ujęciu rachunkowym.
– Zakres dopuszczalnych uproszczeń w zakresie ustawy o rachunkowości.
– Możliwości odstąpienia od stosowania ustawy o rachunkowości.
– Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów.
– Zmiany w częściach składowych sprawozdania finansowego.
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

wszystkie wydarzenia organizatora

2015-10-16, godz. (piątek)
Kraków

brak wolnych miejsc