Toastmasters Unlimited

Konferencja Toastmasters Okręgu J

Oficjalna strona: unlimited.tm.pl
Wersja z obiadem w sobotę między warsztatami a konkursem. Obiad w wersji mięsnej i wegetariańskiej – prosimy zaznaczyć którą opcję wybieracie w trakcie zamówienia biletu!

Obiadem będzie zamówiona w dużych ilościach pizza, tak więc jeśli masz jakieś preferencje napisz nam o tym! 😉

Bilety dostępne do 14 Kwietnia lub do wyczerpania!

 

Regulamin konferencji „Toastmasters Unlimited” Warszawa 21-22.04.2018
Regulamin normuje zasady i warunki świadczenia Usług związku z wydarzeniem. Każda osoba z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1 . D e f i n i c j e

1.1. Konferencja – wydarzenie „Toastmasters Unlimited” odbywające się na Uczelni Łazarskiego w dniach 21 i 22 Kwietnia w Warszawie

1.2. Prelegent – Uczestnik, który wygłasza prezentacje na Konferencji w ramach sesji dydaktycznej lub edukacyjnej;

1.3. Partner – podmiot wspierający organizację Konferencji

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu. Regulamin jest dostępny pod adresem http://unlimited.tm.pl/;

1.5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://unlimited.tm.pl/;

1.6. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która to korzysta z Usług oferowanych przez Serwis; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy;

1.7. Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Uczestników za pośrednictwem Serwisu;

1.8. Organizator – Sójka Consulting, NIP 8431589763;

1.9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.);

1.10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);

1.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.).

2 . P o s t a n o w i e n i a w s t ę p n e

2.1. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konferencji.

2.2. Koszty związane z zakwaterowaniem na czas Konferencji oraz związane z transportem na i z Konferencji obciążają Uczestnika.

2.3. Uczestnikami Konferencji mogą być:

2.3.1. aktywni członkowie organizacji Toastmasters International,

2.3.2. osoby spoza organizacji Toastmasters International, które uzyskają zgodę Organizatora na uczestnictwo.

2.4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa partnerów.

2.5. Zabronione jest korzystanie przez Uczestników z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje albo uzasadnione interesy Organizatora.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

2.6.1. szkody spowodowane naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

2.6.2. realizację umów przez Partnerów,

2.6.3. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi,

2.7. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi oraz obejmuje szkody wywołane wyłącznie z winy umyślnej albo z rażącego niedbalstwa.

3 . U c z e s t n i c t w o w K o n f e r e n c j i

3.1. W ramach Serwisu Organizator umożliwia dokonania zakupu biletu uprawniającego do udziału w Konferencji.

3.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

3.2.1. zaakceptowanie Regulaminu;

3.2.2. zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Serwisie;

3.2.3. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Usługodawcę w Serwisie.

3.3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Uczestnika w procesie zgłaszania uczestnictwa, danymi należącymi do innych osób lub informacjami fałszywymi. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub informacjami lub też danymi należącymi do innych osób może skutkować rozwiązaniem umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Organizatora Uczestnikowi.

3.4. Termin do którego można zgłaszać uczestnictwo w Konferencji oraz liczba wolnych biletów na Konferencję będzie udostępniony w Serwisie oraz na wydarzeniu stronie Facebook https://www.facebook.com/events/1534181386707775/.

3.5. Opłatę za udział w Konferencji może być uiszczona wyłącznie poprzez przelew bankowy.

3.6. Tylko Uczestnik, która uiści pełną opłatę za udział w Konferencji będzie mógł w niej wziąć udział.

3.7. Do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3.8. Chwilą dokonania opłaty jest zaksięgowanie płatności pełnej ceny na koncie Organizatora.

3.9. Poza udziałem w Konferencji Uczestnik może również skorzystać z dodatkowych atrakcji, które to będą opisane w Serwisie.

3.10. Jeśli realizacja dodatkowych atrakcji opisanych w Serwisie i zamówionych oraz opłaconych przez Uczestnika okaże się niemożliwa Organizator może zaproponować Uczestnikowi:

3.10.1. .anulowanie zamówienia dodatkowej atrakcji i zwrot uiszczonej za taką atrakcję opłaty;

3.10.2. alternatywną atrakcję jako zamiennik dla wcześniej wybranej atrakcji;

3.11. Uczestnik może swobodnie dokonać wyboru jednego z wariantów o których mowa w pkt. 3.10

3.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji i dodatkowych atrakcji, chyba że zostanie wykazana wina Organizatora.

3.13. Uczestnik po dokonaniu opłaty nie może zrezygnować z udziału i żądać zwrotu uiszczonej ceny za udział w Konferencji lub dodatkowe atrakcje, jednakże za zgodą Organizatora może dokonać cesji swoich praw na osobę trzecią, która musi spełniać warunki z pkt. 2.7. Osoba trzecia musi zaakceptować Regulamin.

3.14. Organizator informuje, że przebieg Konferencji będzie utrwalany przez fotografów i osoby rejestrujące dźwięk oraz obraz. Następnie zdjęcia lub filmy będą udostępniane w ramach Serwisu oraz na serwisach Facebook, YouTube oraz Instagram.

3.15. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalanie i udostępnianie jego wizerunku wówczas powinien przekazać taką informację Organizatorowi. Ponadto w każdym czasie Uczestnik będzie mógł zwrócić się do Organizatora z prośbą o usunięcie zdjęcia lub fragmentu nagrania na którym utrwalony został jego wizerunek, przy czym Organizator wskazuje, że nie dotyczy to sytuacji, gdy wizerunek Uczestnika to jedynie szczegół całości imprezy publicznej i nie doszło do naruszenia dóbr osobistych Uczestnika.

4 . O d s t ą p i e n i e K o n s u m e n t a o d u m o w y

4.1. Organizator informuje, że Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawieranej na odległość drogą elektroniczną bez podania przyczyny, przy czym z uwagi na to, że w ramach Serwisu Uczestnik zawiera umowę w której wskazany jest konkretny dzień i miejsce Konferencji to zastosowanie znajdzie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że w takim przypadku w związku z poinformowaniem Uczestnika prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu nie przysługuje.

4.2. W sytuacji, gdyby Uczestnikowi przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy wówczas chcąc z niego skorzystać musiałby on złożyć jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.3. W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą.

4.4. Organizator w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest zobowiązany zwrócić konsumentowi wszelkie otrzymane płatności.

4.5. Organizator dokona zwrotu płatności otrzymanych od konsumenta nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

5 . R e k l a m a c j e

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: progala2@o2.pl

5.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

5.2.1. imię i nazwisko,

5.2.2. adres poczty elektronicznej,

5.2.3. przedmiot reklamacji,

5.2.4. okoliczności uzasadniające reklamację.

5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

5.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej

6 . D a n e O s o b o w e

6.1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego usług może wiązać się z koniecznością podania przez Uczestnika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego usług w tym barku możliwości uczestnictwa w konferencji.

6.2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Przemysław Rogala

6.3. Usługodawca informuje, że:

6.3.1. nie został powołany Inspektor ochrony danych/Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

6.3.2. dane osobowe Uczestników będą zbierane od Uczestników z urządzeń (w tym urządzeń przenośnych) podczas:

6.3.2.1. korzystania przez nich z Usług,

6.3.2.2. wymiany korespondencji pomiędzy nimi a Usługodawcą.

6.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:

6.4.1. korzystania z Usług,

6.4.2. kontaktowania się z Uczestnikami,

6.4.3. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu.

6.5. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione wyłącznie osobom upoważnionym do tego, które będą zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

6.6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

6.7. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia, z zastrzeżeniem pkt.

6.8. Usługodawca może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo.

6.9. Uczestnikowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym.

6.10. Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

6.11. Uczestnik może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając do niego wiadomość email na adres progala2@o2.pl

6.12. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, po wcześniejszym zweryfikowaniu wniosku o przekazanie danych i w zakresie wynikającym tylko z tego wniosku.

6.13. Uczestnik niebędący konsumentem jest zobowiązany do informowania Organizatora o zmianach swoich danych kontaktowych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

6.14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub jego prawnego następcy gdy uzna, iż nastąpiło naruszenie przetwarzania danych osobowych.

6.15. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas konieczny dla celów podatkowych, księgowych oraz sprawozdawczych.

6.16. Dane osobowe Uczestników nie zostaną przekazane do państw trzecich.

6.17. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu.

7 . P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e

7.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.02.2018.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://unlimited.tm.pl . Przy czym umowy z Organizatorem zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.

7.3. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.

7.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników rozstrzygane będą:

7.4.1. w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:

7.4.1.1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

7.4.1.2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie po lubownego zakończenia sporu między ko nsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

7.4.1.3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

7.4.2. w przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będzie to sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.


Konferencja Toastmasters Okręgu J


Kontakt do organizatora

progala2@o2.pl

Toastmasters Unlimited

2018-04-21, godz. 08:00 (sobota)
Warszawa

Rejestracja na wydarzenie jest wstrzymana.
Skontaktuj się z organizatorem wydarzenia.

Miejsce wydarzenia: Uczelnia Łazarskiego sala 106