Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie „Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych”.

Termin: 17 listopada 2015 (wtorek), w godzinach 9:00 – 14:00.

Miejsce zajęć: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości oraz biur rachunkowych prowadzących księgowość organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i osób zainteresowanych tą tematyką.
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zasad tworzenia polityki rachunkowości, zasady tworzenia planu kont z uwzględnieniem działalności statutowej, zasady ustalania roku obrotowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady prowadzenia kont pomocniczych, ustalanie wyniku finansowego. W ramach szkolenia omówione zostaną: zasady ewidencji środków na kontach ksiąg głównych, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz gospodarki aktywami trwałymi, sposoby tworzenia instrukcji kasowej oraz inwentaryzacyjnej.

Zarys programu:
– Odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość i stworzenie polityki rachunkowości.
– Ogólne postanowienia polityki rachunkowości.
– Zasady tworzenia planu kont z uwzględnieniem ewidencji działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej na kontach.
– Zasady gospodarowania gotówką w podmiotach ekonomii społecznej, zasady tworzenia instrukcji kasowej z uwzględnieniem odpowiedzialności za gotówkę.
– Zasady i sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji w podmiotach ekonomii społecznej.
– Sporządzanie, obieg i kontrola dokumentów księgowych w podmiotach ekonomii społecznej.
– Gospodarka aktywami trwałymi jako element polityki rachunkowości.

Wykładowca:
Justyna Bartosiewicz – Trener, wykładowca i doradca. Jest certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego, zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Miasta Katowice, w Izbie Skarbowej w Katowicach. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, następnie kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji poświęconych tematyce rachunkowej i podatkowej oraz organizacji pozarządowych i pomocy publicznej.
Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena: 200,00 zł +VAT (246,00 zł brutto).

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:
– Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
– Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada2015 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:
Anita Strzebońska
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
tel. 12/ 655-09-91
e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl
Kontakt do organizatora

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

spoldzielnie.org.pl

ZLSP jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze. Działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze. Prowadzi działalność ustawową i statutową w zakresie: lustracji i badania sprawozdań finans., doradztwa, instruktażu i szkolenia.., kształcenia kadr, archiwizowania dokumentów zlikwidowanych jednostek, integracji gosp. i promocji spół., funkcjonowania funduszy samopomocowych, nadawania nagród....

Kraków

brak wolnych miejsc