Mam konflikt, czy konflikt ma mnie?

Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie, to decydujący krok do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w spotkaniu, które zostanie poprowadzone w nurcie Nonviolent Communication (NVC).

Koncepcja Marshalla Rosenberga to bogaty system założeń, który opiera się na strategii prowadzenia pozytywnej komunikacji, czyli umiejętności wyrażania swoich emocji i potrzeb, czy brania odpowiedzialności za własne uczucia.

Opanowanie podstawowych zasad NVC pozwala lepiej poznać siebie i konstruktywnie reagować w sytuacjach konfliktowych. Celem spotkania jest wskazanie, w jaki sposób przy pomocy metod i technik właściwych dla podejścia NVC pracować z konfliktem.

karina-kozlowskaSzkolenie poprowadzi Karina Kozłowska. Doktorantka IV roku Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki UJ, absolwentka studiów podyplomowych Mediacje i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ, dydaktyk, trener umiejętności społecznych, prelegentka na polskich oraz międzynarodowych konferencjach.

Naukowo zajmuje się realizacją badań w zakresie diagnozy oraz opisu postaw nauczycieli wobec mediacji. Tymczasem na sali szkoleniowej koncentruje się na problematyce twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, czy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w relacji do postaw związanych z paradygmatem NVC (Porozumienie Bez Przemocy) i elementów mediacji. Pracuje nie tylko z dorosłymi, ale również młodszymi. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizuje warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej, empatii, emocji, czy pozytywnego porozumiewania się w grupie.

Interesuje się metodyką prowadzenia szkoleń, twórczym rozwiązywaniem konfliktów, komunikacją w paradygmacie NVC. W wolnym czasie bierze udział w zawodach biegowych i rozwija umiejętności związane z testowaniem aplikacji mobilnych.
Kontakt do organizatora

Dariusz Grochocki, mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl

Stowarzyszenie "Absolwenci na walizkach"

https://absolwencinawalizkach.pl

Każdy jest absolwentem bez względu na to, kto udzielał lekcji: życie czy profesor. Wspieramy – bez względu na wiek – szukających (lepszej) pracy, freelancerów i wolontariuszy w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności osobistych i kompetencji zawodowych.

2016-10-22, godz. 21:00 (sobota)
Kraków

brak wolnych miejsc

Miejsce wydarzenia: ul. św. Filipa 23/4 w Krakowie (Archeion)